Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu loken.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej - loken.pl - zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego loken.pl

Data publikacji strony internetowej: 14 października 2006 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 marca 2020 r.
Data ostatniej bieżącej aktualizacji: 07.02.2021 r.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli dla strony loken.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa loken.pl spełnia wymagania w 97,76%

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie i deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia 20 października 2020r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Wnuk, adres poczty elektronicznej awnuk@loken.pl lub liceum@loken.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 69 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli , ul. Staszica 5
e-mail:  liceum@loken.pl, tel. 15 8426945

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli  położone jest przy ulicy Staszica 5 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z elementów metalowych.
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli  zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:

  • od strony północnej ulicą A. Mickiewicza
  • od strony wschodniej ulicą S. Staszica,
  • od strony południowej i zachodniej terenami zielonymi i posesją SP nr 2.

Do budynku prowadzą cztery wejście: 2 od ulicy S. Stasica i 2 od strony parkingu. Dodatkowe wejścia opcjonalnie są usytuowane w budynku hali sportowej. Bramy i drzwi na terenie obiektu szerokością są dostosowane dla osób na wózkach. Przy dojściach do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Do wejść prowadzą dosyć łagodne schody. Od ulicy S. Staszica jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugi podjazd jest usytuowany przy wejściu na hale sportową od strony SP nr 2. W budynku na parterze umiejscowiony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, na parterze pomieszczenia administracji i sale lekcyjne oraz gabinet profilaktyki przedmedycznej są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku. Obiekt nie posiada windy ani platformy dla osób na wózkach. Brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal. Korytarze, przejścia oraz dojścia do sal są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Toaleta dla  osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu przy hali sportowej. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Wozek inwalidzki