Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

PRZEWODNICZĄCA: Dagmara Bartczak - Światowiec
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Numer konta Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy Stalowa Wola
24 9430 0006 0026 5337 2000 0001
Rada Rodziców przy LO im. KEN w Stalowej Woli

Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów do udziału w pracach Rady Rodziców.

Z Radą Rodziców można skontaktować się:
• przez klasowych przedstawicieli do Rady Rodziców,
• bezpośrednio z przedstawicielami Prezydium Rady Rodziców
• drogą elektroniczną: liceum@loken.pl.

Zadania Rady Rodziców
Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę (Powiatu Stalowowolskiego) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie) z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły, np.: propozycje zmian do aktów prawnych dotyczących działalności lub funkcjonowania szkoły (program wychowawczy, program profilaktyki, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia / wychowania )

Ponadto Rada Rodziców wspomaga szkołę poprzez :
• wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
• organizowanie spotkań uczniów, rodziców, rodziców z uczniami, rodziców z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły lub rodziców i uczniów z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły;
• podejmowaniu działań mających na celu wychowanie społeczne, ekologiczne, sportowe i zdrowotne uczniów,
• ustalaniu priorytetów działań organizacyjnych i technicznych podejmowanych przez Dyrekcję Szkoły,
• organizowanie akcji mających na celu zbieranie dodatkowych funduszy na potrzeby uczniów i szkoły,
• zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia;
• organizowanie dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań, spotkań z interesującymi ludźmi;
• finansowanie lub współfinansowanie działań podejmowane na rzecz uczniów, np.:
- dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców warsztatów przedmiotowych, wycieczek,
- dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców wyjazdów uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe.

Wozek inwalidzki
Aktualności