Dokumenty szkolne

 

  1. Wykaz podręczników dla uczniów klas I po szkole podstawowej 2020/21
  2. Wykaz podręczników dla uczniów klas II po szkole podstawowej 2020/21
  3. Wykaz podręczników dla uczniów klas II i III  po gimnazjum 2020/21
  4. Zasady organizowania wycieczek
  5. Numery programów nauczania 2019/20
  6. Wzory dokumentów

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WF
Dyrektor szkoły może zwolnić z obecności ucznia na pierwszej lub ostatniej lekcji wf na podstawie zwolnienia lekarskiego powyżej 3 miesięcy (powyżej 50 % nieobecności na lekcjach). Zwolnienie wraz z oświadczeniem rodzica/pełnoletniego ucznia (wzór w załączniku lub na stronie LOKEN) musi być dostarczone do z-cy dyrektora szkoły do dwóch tygodni od daty wystawienia zaświadczenia. Wcześniej uczeń musi pokazać zwolnienie nauczycielowi WF (n-l składa podpis) i higienistce szkolnej.
Po złożeniu do z-cy dyrektora zwolnienia z oświadczeniem ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji.

WF - prośba rodzica o zwolnienie z zajęć


Zasady REZYGMACJI Z ZAJĘĆ wdż

Rezygnację podpisaną przez rodzica lub pełnoletniego ucznia z zajęć WDŻ składa uczeń do 30 września danego roku szkolnego do wychowawcy klasy. Po złożeniu do wychowawcy pisemnej rezygnacji ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji.

WDŻ - rezygnacja rodzica dziecka z udziału w zajęciach


Zasady deklaracji woli uczestnictwa na zajęcia religii/etyki
Podstawa prawna
W szkołach ponadpodstawowych o pobieraniu nauki religii i etyki decydują rodzice, bądź po osiągnięciu pełnoletności sami  uczniowie. W przypadku braku deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie podpisanego przez rodziców/pełnoletniego ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za ucznia. Takie oświadczenie składa uczeń do 30 września danego roku szkolnego do z-cy dyrektora szkoły. Po złożeniu pisemnego oświadczenia do z-cy dyrektora ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji. Jednocześnie informujemy, że uczeń w dowolnym terminie może ponownie złożyć deklarację woli uczęszczania na lekcje.

Deklaracja rodzica dotycząca woli uczestnictwa ucznia klasy pierwszej w zajęciach z religii w roku szkolnym 2020/2021 i latach następnych - wersja .docx

Deklaracja rodzica dotycząca woli uczestnictwa ucznia klasy pierwszej w zajęciach z religii w roku szkolnym 2020/2021 i latach następnych - wersja .pdf


Plan cmentarza

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zmarłych pracowników i nauczycieli naszej szkoły zamieszczamy plan cmentarza z zaznaczoną lokalizacją ich grobów oraz informację dotyczącą miejsca pochówku.