Dokumenty szkolne

1. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2022/23 zostanie opublikowany 15 .07.2022 r.

1.1 Wykaz podręczników dla uczniów klas  I-IV  2022/223

1.2 Wykaz podręczników dla uczniów I klas  2022/23 


2.  Wykaz programów nauczania dla  klas I -IV po szkole podstawowej 2022/23


3. WYCIECZKI - Zasady organizowania wycieczek

Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne w warunkach pandemii (2021/2022).  Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa, które są na bieżąco aktualizowane.


4. SZATNIA - Przydział boksów w szatniach 2022/23


5. Numery programów nauczania 2022/23


6. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w I LO im. KEN w Stalowej Woli: TUTAJ

WF - prośba rodzica o zwolnienie z zajęć

WF - prośba pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć


7. ZASADY REZYGNACJI Z ZAJĘĆ WDŻ

Rezygnację podpisaną przez rodzica lub pełnoletniego ucznia z zajęć WDŻ składają uczniowie nie później niż do 30 czerwca danego roku szkolnego, a nowi uczniowie klas pierwszych do  30 września danego roku szkolnego do wychowawcy klasy. Po złożeniu do wychowawcy pisemnej rezygnacji ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji.

WDŻ - rezygnacja rodzica dziecka ucznia klasy I z udziału w zajęciach - do pobrania

WDŻ - rezygnacja rodzica dziecka/pełnoletniego ucznia z udziału w zajęciach


8. Zasady deklaracji woli uczestnictwa na zajęcia religii/etyki

Podstawa prawna
W szkołach ponadpodstawowych o pobieraniu nauki religii i etyki decydują rodzice, bądź po osiągnięciu pełnoletności sami  uczniowie. W przypadku braku deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie podpisanego przez rodziców/pełnoletniego ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za ucznia. Takie oświadczenie składa przyjęty do szkoły uczeń do 30 września danego roku szkolnego do wicedyrektora szkoły. Po złożeniu pisemnego oświadczenia, które jest ważne na czas nauki w szkole, ukaże się w dzienniku zapis „z” w rubryce frekwencji. Jednocześnie informujemy, że rodzic/pełnoletni uczeń w dowolnym terminie może ponownie złożyć deklarację woli uczęszczania na lekcje.

Oświadczenie składa uczeń do 30 września  do wychowawcy klasyPo złożeniu deklaracji przez rodzica/ucznia pełnoletniego zostanie potwierdzone przez wychowawcę klasy wpisem w dzienniku jej przyjęcie, a w rubryce frekwencji  ukaże się zapis „z”.

Deklaracja rodzica dotycząca woli uczestnictwa ucznia klasy pierwszej w zajęciach z religii w roku szkolnym 2021/2022 i latach następnych - wersja .docx

Zmiana deklaracji dotycząca woli uczestnictwa niepełnoletniego ucznia w zajęciach z religii

Zmiana deklaracji dotycząca woli uczestnictwa pełnoletniego ucznia w zajęciach z religii


9. Deklaracja szczepienia

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego dotycząca szczepienia


Miejsce spoczynku zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zmarłych pracowników i nauczycieli naszej szkoły zamieszczamy plan cmentarza w Stalowej Woli oraz informację dotyczącą miejsca pochówku .

 

Wozek inwalidzki