Harmonogram

Q&A  Rekrutacja do szkoły
(w nawiasie czas na filmie odpowiedzi na dane pytanie):

  1. W jakiej formie składamy wniosek  o przyjecie do szkoły? (00: 20)
  2. Jak złożyć elektroniczny wniosek o przyjecie do szkoły? (00:43)
  3. Jak samodzielnie założyć swoje indywidualne konto w systemie naborowym? (01:52)
  4. Czy wniosek trzeba osobiście weryfikować w szkole? (02:40)
  5. Jakie dokumenty i w jakiej formie należy dostarczy do Liceum? (03:39)
  6. Kiedy należy dostarczyć oryginały dokumentów? 05:21

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
na rok szkolny 2024/25

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. Wniosek składany jest w systemie elektronicznego naboru systemu „Omikron rekrutacja do szkół ponadpodstawowych” Asseco Data System (https://stalowowolski.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action) Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów (w wersji papierowej lub elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). W wypadku wersji papierowej wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

od 13.05.2024 r.

do 14.06.2024 r.

do godz. 15.00

2

1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w systemie elektronicznego naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru lub ponownie wniosek musi być podpisany za pomocą Profilu Zaufanego.

2. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).

3. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).

4. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu (dotyczy tylko szkoły pierwszego wyboru), poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył - art. 150 ust. 4 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

5. Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w systemie.

od 21.06.2024 r.

do 12.07.2024 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.07.2024 r.

do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dostarczenie 2 podpisanych (klasa, imię i nazwisko) zdjęć legitymacyjnych.

od 16.07.2024 r.

do 18.07.2024 r.

do godz. 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.07.2024 r.
do godz. 12.00

Wozek inwalidzki