Harmonogram

Q&A  Rekrutacja do szkoły
(w nawiasie czas na filmie odpowiedzi na dane pytanie):

  1. W jakiej formie składamy wniosek  o przyjecie do szkoły? (00: 20)
  2. Jak złożyć elektroniczny wniosek o przyjecie do szkoły? (00:43)
  3. Jak samodzielnie założyć swoje indywidualne konto w systemie naborowym? (01:52)
  4. Czy wniosek trzeba osobiście weryfikować w szkole? (02:40)
  5. Jakie dokumenty i w jakiej formie należy dostarczy do Liceum? (03:39)
  6. Kiedy należy dostarczyć oryginały dokumentów? 05:21

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
w roku szkolnym 2021/22

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. Wniosek składany jest w systemie elektronicznego naboru systemu Vulcan (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat). Uczniowie szkół podstawowych powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie Vulcan mają założone przez szkołę podstawową do której uczęszczają. Uczniowie spoza powiatu stalowowolskiego konta zakładają samodzielnie. Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów (w wersji papierowej lub elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). W wypadku wersji papierowej wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

od 17.05.2021

do 31.05 2021

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia wyniku egzaminu. Dotyczy to tylko uczniów tych szkół, które nie są w systemie VULCAN (np. powiat niżański).

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kantydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 25.06.2021

do 14.07.2021

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2021

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dostarczenie 2 podpisanych (klasa, imię i nazwisko) zdjęć legitymacyjnych.

od 23.07.2021

do 30.07.2021

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02.08.2021
do godz. 14.00

Wozek inwalidzki