Harmonogram

Q&A  Rekrutacja do szkoły
(w nawiasie czas na filmie odpowiedzi na dane pytanie):

  1. W jakiej formie składamy wniosek  o przyjecie do szkoły? (00: 20)
  2. Jak złożyć elektroniczny wniosek o przyjecie do szkoły? (00:43)
  3. Jak samodzielnie założyć swoje indywidualne konto w systemie naborowym? (01:52)
  4. Czy wniosek trzeba osobiście weryfikować w szkole? (02:40)
  5. Jakie dokumenty i w jakiej formie należy dostarczy do Liceum? (03:39)
  6. Kiedy należy dostarczyć oryginały dokumentów? 05:21

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
w roku szkolnym 2020/21

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. Wniosek składany jest w systemie elektronicznego naboru systemu Vulcan (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat). Uczniowie szkół podstawowych powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie Vulcan mają założone przez szkołę podstawową do której uczęszczają. Uczniowie spoza powiatu stalowowolskiego konta zakładają samodzielnie. Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów (w wersji papierowej lub elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). W wypadku wersji papierowej wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

od 15.06.2020

do 10.07 2020

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Dotyczy to tylko uczniów tych szkół, które nie są w systemie (np. powiat niżański).

od 26.06.2020

do 10.07.2020

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 31.07.2020

do  04.08.2020

do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dostarczenie 2 podpisanych (klasa, imię i nazwisko) zdjęć legitymacyjnych.

od 13.08.2020

do 18.08.2020

do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.08.2020
do godz. 14.00

Wozek inwalidzki