Matura 2024

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI 
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

OKE Kraków Panel uczniów i absolwentów - najczęstsze sprawy

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2023-2024.pdf

Harmonogram egzaminów w 2024 r.
Komunikat o dostosowaniach w 2024 r.
Komunikat o przyborach w 2024 r.
Komunikat MEiN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024
Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

Drogi Maturzysto,

Rozpoczymamy przygotowania do maturalnej sesji egzaminacyjnej 2024. Pierwszym działaniem jest złożenie wstępnej deklaracji maturalnej. 

Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę internetową:

Zintegrowany Interfejs Użytkownika

https://ziu.gov.pl

Po zalogowaniu do Zintegrowanego Interfejsu użytkownika, wpisz swój login, który otrzymałeś od Dyrektora szkoły. Przekazane dane do logowania w serwisie ZIU  zawierają informacje: Login, Hasło, Adres serwisu, Kod zdającego, Data wydruku.

Jak złożyć deklarację? 

Prosimy przejść do zakładki PROCEDURY
 

Zakończenie składania ostatecznych deklaracji maturalnych do  24.01.2024 r. (śr) przed feriami (nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego - § 61 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).   Przedstawiciel klasy przekaże podpisane deklaracje ostateczne do sekretariatu szkoły tylko tych uczniów, który wprowadzali zmiany w deklaracji wstepnej. Dla tych uczniów, którzy nie dostarczą deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna będzie obowiązująca


Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie OKE Kraków:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20230817124653110&org#organizacja

 


BARDZO WAŻNE DLA ABSOLWENTÓW !
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie
Sprawdź czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny
lub  zapytaj pod numerem telefonu: 12 68 32 179
Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.


PO OTRZYMANIU WYNIKÓW EGZAMINU

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ.    Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń
o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a)

WERYFIKACJA SUMY PUNKTÓW.    Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. W uzasadnieniu absolwent wykazuje, że jego rozwiązanie zadania egzaminacyjnego lub zadań egzaminacyjnych, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do tego zadania lub tych zadań oraz instrukcji dla zdającego zawartej w arkuszu egzaminacyjnym.

ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO.  Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).

 

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2023-07-21 11:55:44

7 lipca 2023 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 8 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Świadectwa dojrzałosći będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 8 lipca 2023 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

Wykaz sal przeznaczonych na szatnie dla maturzystów od 10 maja


Matura 2024 2023-05-09 21:14:01

Drodzy maturzyści!

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego lub naukowego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości  W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Wykaz sal przeznaczonych na szatnie sprawdzicie TUTAJ

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023
Materiały i przybory pomocnicze

 

POWODZENIA!

Informacja dla maturzystów


Matura 2024 2023-03-14 17:11:02

Zgodnie z zapowiedziami, w następnym tygodniu odbędą się wewnętrzne próbne matury wg zgłoszenia nauczycieli. We wtorek 21.03.2023 r.  w sali 36 i 37  od godz. 7.30-10.30 odbędzie się próbna matura z fizyki i WOS-u. Lista zgłoszonych uczniów dostępna TUTAJ

W czwartek 23.03.2023 r.  w sali 36 i 37  od godz. 7.30-10.30 odbędzie się próbna matura z biologii i geografii oraz w bibliotece szkolnej z historii. Lista zgłoszonych uczniów dostępna TUTAJ

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych


Matura 2024 2023-03-03 13:43:54

Informujemy maturzystów, że w gablocie informacyjnej na parterze przy głównym wejściu do szkoły, został wywieszony Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych.

Próbne egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów


Matura 2024 2022-12-09 12:26:56

Informujemy, że od 12 do 21 grudnia odbędą się w naszej szkole tzw. próbne egzaminy maturalne ze wszystkich zadeklarowanych przez was przedmiotów.  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej. Listy zdających są wywieszone w gablocie przy wejściu głównym do szkoły oraz będą sukcesywnie  publikowane na stronie internetowej szkoły. HASŁO DOSTĘPU do list zdających zostanie wysłane wiadomością poprzez dziennik. Szczegóły organizacji pracy i realizacji lekcji w klasach maturalnych TUTAJ

Egzaminy będą przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, korzystanie z dozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych).

Zdający nie może :

 • spóźnić się na egzamin;
 • opuszczać sali egzaminacyjnej do godz. 9.00  w sesji porannej i do godziny 14.00 w sesji południowej;
 • spożywać posiłków, pić napojów itp. z wyjątkiem wody mineralnej
  w butelce półlitrowej, którą nie może stać na stoliku.

Zobowiązujemy maturzystów, którzy  z nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie próbnym o zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30-14.30 ( tel. 15 842 69 45).


Próbna matura


Matura 2024 2022-09-26 18:47:48

Uczniowie klas maturalnych przystąpią w tym tygodniu do tzw. próbnego egzaminu maturalnego przygotowanego przez  Centralną Komisją Egzaminacyjną. Testu diagnostyczny ma pomóc w określeniu poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

 1. języka polskiego na poziomie podstawowym lista uczniów w salach
 2. matematyki na poziomie podstawowym lista uczniów w salach **UWAGA! Uczniowie, którzy posiadają "nowe" tablice matematyczne 2023 proszeni są o przyniesienie ich na egzamin
 3. języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. lista uczniów w salach

Test diagnostyczny od 28 do 30 września br., odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. 28 września br. (środa) – język polski na poziomie podstawowym (240 minut)
 2. 29 września br.(czwartek) – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut)
 3. 30 września br.(piątek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski i język niemiecki.

Próbna matura będzie przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. 

Warto wiedzieć, że w 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje o organizacji próbnej matury (listy uczniów w salach, godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminów) zostały przesłane jako wiadomość poprzez dziennik.

WEWNĘTRZNE PRÓBNE MATURY


Matura 2024 2022-03-09 14:30:07

W dniu 15.03.2022 r. (wtorek)  godz. 7.30-10.20 odbędzie się próbna matura z matematyki  - poziom podstawowy 3cg,3dg,3eg,3fg (15 uczniów), 3gg.

W dniu 21.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 7.30-10.30 odbędzie się matura z biologii i WOS-u wg listy zgłoszonych uczniów przez nauczycieli przedmiotu.

W dniu 22.03.2022 r. (wtorek) godz. 7.30-10.30 odbędzie się matura z fizyki i geografii wg listy zgłoszonych uczniów przez nauczycieli przedmiotu.

W dniu 24.03.2022 r. (czwartek) godz. 7.30-10.30  odbędzie się matura z chemii i historii wg listy zgłoszonych uczniów przez nauczycieli przedmiotu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ZAKŁADCE MATURA - Matura 22- Matury próbne

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2021-07-02 12:42:59

5 lipca 2021 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2021 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu ZIU  - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:

1. klasa A,  B oraz absolwenci z ubiegłych lat
2. klasa C, D, E
3.klasa F,G
4.klasa H ,I


Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) lub  mieć zakryte usta i nos.

Szkoła przed maturami


Matura 2024 2021-05-09 14:30:10

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi wejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną (harmonogramy otrzymaliście od wychowawcy).  Realizując wytyczne GIS i MZ opublikowaliśmy w zakładce MATURA wszelkie informacje, z którymi musicie się zapoznać.  Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego zdający są zobowiązani do zapoznania się  z informacjami: Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa  oraz Informacją dla maturzystów
Załącznik nr 1 Wejścia uczniów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ. 

Bardzo ważne jest sprawdzenie wejść do szkoły na poszczególne dni, ponieważ będą otwarte tylko wskazane drzwi wejściowe.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości i maseczki/przyłbicy. W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021
Materiały i przybory pomocnicze

POWODZENIA!

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły


Matura 2024 2021-04-30 07:03:59

W dniach 04-06.05.2021 r. wychowawcy klas maturalnych przekażą świadectwa ukończenia szkoły. Ze względu na wytyczne GIS maturzyści muszą podpisać listy odbioru dokumentów swoim długopisem i podejść do nauczyciela w maseczce.
W innych dniach zapraszamy po odbiór świadectw do sekretariatu szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. do godziny 15-tej (z wyłączeniem czasu trwania egzaminów maturalnych).

W dniu 04 maja (wtorek) prosimy o odebranie świadectw uczniów klas:
klasa 3 A- E.Wierzbicka - sala 13
klasa 3 D A.Przybylski - sala 32,
klasa 3 E.Wołoszynek - sala 31,

W dniu 05 maja (środa) prosimy o odebranie świadectw uczniów klas:
klasa 3 I- A.Łączek - sala 19
klasa 3 G B.Gorczyca – sala 18,

klasa 3 H  - sala 32

W dniu 06 maja (czwartek) prosimy o odebranie świadectw uczniów klas:
klasa 3 D- J.Kajsz - sala 13
klasa 3 B – K.Geraghty -sala 12,

klasa 3 C  - A.Wnuk - sala 2,

 

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2024 2021-01-28 13:37:48

W piątek 29.01.2021 r.  maturzyści przystąpią do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR
LISTA

Informacja o składaniu ostatecznych deklaracji maturalnych


Matura 2024 2021-01-20 14:54:56

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) tegoroczni maturzyści nie będą zdawać egzaminów ustnych na maturze, z wyjątkiem osób którym taki egzamin jest potrzebny przy rekrutacji na wyższą uczelnię zagraniczną i udokumentują ten fakt odpowiednimi dokumentami.

Ta zmiana nie wymaga zmiany deklaracji maturalnej. Jest ona obligatoryjna, egzaminy ustne zostaną automatycznie usunięte
z deklaracji i stanie się ona deklaracją ostateczną.

Uczniowie, którzy dokonują innych zmian w deklaracji wstępnej (np. zmieniają/usuwają/dodają przedmiot dodatkowy, zmieniają język obcy zdawany jako obowiązkowy itp.) są zobowiązani osobiście złożyć w szkole ostateczną wersję deklaracji maturalnej.
Ze względu na trwającą pandemię i obowiązujące nas wszystkich obostrzenia deklaracje ostateczne dostarczamy do sekretariatu szkoły według harmonogramu:
     DATA                          GODZINA                 KLASA
26. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3A
26. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3B
26. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3C

     DATA                          GODZINA                 KLASA
27. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3I
27. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3H
27. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3E

     DATA                          GODZINA                 KLASA
28. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3F
28. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3G
28. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3D

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli dostarczyć deklaracji w wyżej wymienionym terminie, mogą to zrobić w terminie do 08.02.2021 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2024 2021-04-12 17:30:05

Drodzy Maturzyści,

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2021 r. o kontynuacji zdalnego nauczania z przykrością informujemy, że planowane próbne matury nie odbędą się stacjonarnie.

Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzić maturę próbną w planowanym wcześniej terminie, ale w sposób zdalny.

Zdajemy sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji edukacyjnej w jakiej znaleźliście się
w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią i niepewnością związaną z egzaminem maturalnym. Przed Wami bardzo intensywny okres przygotowań do egzaminów.  Mamy nadzieję, że udział w próbnej maturze i otrzymanie od nas informacji zwrotnej
pomoże Wam w zaplanowaniu  swojej  pracy na najbliższe miesiące.  Wyniki matury próbnej nie będą przeliczane na ocenę szkolną. 

O sposobie logowania na próbne egzaminy maturalne poinformujemy w najbliższym czasie poprzez wiadomość w dzienniku.  Aby wziąć udział w próbnej maturze ( wg list zgodnych
z deklaracją) będą potrzebne:

 • komputer/laptop z dostępem do mikrofonu u głośnika
 • kamera (w celu kontroli samodzielności pracy)
 • kartka i czarny długopis do rozwiązywania zadań
 • urządzenie do skanowania/ zrobienia zdjęcia zapisanych odpowiedzi
 • dozwolone materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

biologia

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

chemia

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

fizyka

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

geografia

linijka

kalkulator prosty

lupa (opcjonalnie)

historia

lupa (opcjonalnie)

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

Wybrane wzory matematyczne

WOS

kalkulator prosty

 

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych


Matura 2024 2021-01-14 18:35:39

Na stronie internetowej OKE w Krakowie została opublikowana informacja o egzaminie maturalnym w 2021 r. OKE w Krakowie informuje, że egzamin maturalny przeprowadzany będzie z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się będzie wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). 

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z informacjami, które zostały opublikowane na stronie OKE w Krakowie.

Deklaracja maturalna z wnioskiem o przekierowanie do innej szkoły


Matura 2024 2020-12-30 10:34:40

Absolwenci, którzy zamierzają w dniu 31.12.2020 roku złożyć deklarację maturalną z wnioskiem o przekierowanie do innej szkoły niż szkoła macierzysta, proszone są o dostarczenie deklaracji najpóźniej do godziny 13. Wiąże się to z koniecznością zgłoszenia deklaracji w nowym systemie SIOEO.

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2020-08-10 13:36:13

11 sierpnia 2020 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali gimnastycznej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 12 sierpnia  dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 11 sierpnia 2020 r., absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę gimnastyczną bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:
1. klasa A, klasa B, klasa C01;
2. klasa C02-C29, klasa D, klasa E01-E12;
3.klasa E13-E30, klasa F, klasa G01-G23;
4.klasa G24, klasa H, klasa I oraz absolwenci z ubiegłych lat.

Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).

Szkoła przygotowana na egzaminy maturalne


Matura 2024 2020-06-05 14:04:42

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi przejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną. Realizując wytyczne GIS i MZ opublikowaliśmy w zakładce MATURA wszelkie informacje, z którymi musicie się zapoznać. Bardzo ważne jest sprawdzenie wejść do szkoły na poszczególne dni, ponieważ będą otwarte tylko wskazane drzwi wejściowe.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości i maseczki/przyłbicy. W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Do zobaczenia w poniedziałek

Harmonogram egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG w OKE Kraków


Matura 2024 2020-06-01 14:22:29

Informujemy tegorocznych absolwentów, że pełne harmonogramy egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG zostały przekazane wychowawcom klas.

Absotwentów z ubiegłych lat prosimy o odebranie harmogogramu i hasła dostępu do systemu OBIEG w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00. Informację o harmonogramie w wyjątkowych sytuacjach można uzyskać telefonicznie (15 842 69 45).

Lista zdających - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


Matura 2024 2020-06-01 19:11:01

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 3 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


Lista zdających - język angielski


Matura 2024 2020-06-04 20:40:14

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane drogi 5 wejść do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - język angielski


Lista zdających - j.polski, matematyka


Matura 2024 2020-06-01 20:30:17

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 4 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. Dla zobrazowania przejścia na salę egzaminacyjną zostały nagrane krótki filmy instruktażowe. Zachęcamy do ich obejrzenia. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne
z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - j.polski, matematyka


Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego


Matura 2024 2020-06-04 21:02:09

Na naszej stronie internetowej w zakładce MATURY będą na bieżąco publikowane informacje dotyczące matury 2020. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego zdający są zobowiązani do zapoznania się  z informacjami: Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19.
Załącznik nr 1 Wejścia uczniów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ. 

Listy zdających zamieszczone w załączniku nr 1 będą opublikowane w dniu 1 czerwca. Jednocześnie informujemy, że listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego.

Pełne harmonogramy dla maturzystów zostały przekazane wychowawcom klas. 

Informacja dla maturzystów


Matura 2024 2020-05-28 13:00:33

Przypominamy zdającym, którzy ze względów zdrowotnych (zaświadczenie lekarskie) nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką w przestrzeni publicznej, mogą nosić przyłbicę. Jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji zaświadczenie lekarskie muszą dostarczyć do dyrekcji szkoły najpóźniej do 29.05.2020 r.

Zdający, którzy cierpią na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie muszą do dnia rozpoczęcia egzaminu poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły. Wiedza ta pozwoli nie interpretować w/w objawów, jako objawów „niepokojących”.

Zachęcamy maturzystów do śledzenia informacji publikowanych na bieżąco na stronie internetowej Okręgowej Komiscji Egzaminacyjnej.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.


Matura 2024 2020-05-28 13:00:45

19 maja na stronie internetowej MEN zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r.  . Zainteresowani mogą odczytać tam procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. 

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z opublikowanymi informacjami na stronie MEN.


Wozek inwalidzki
Aktualności