Kategoria: Matura 2024

Deklaracja maturalna z wnioskiem o przekierowanie do innej szkoły


Matura 2024 2020-12-30 10:34:40

Absolwenci, którzy zamierzają w dniu 31.12.2020 roku złożyć deklarację maturalną z wnioskiem o przekierowanie do innej szkoły niż szkoła macierzysta, proszone są o dostarczenie deklaracji najpóźniej do godziny 13. Wiąże się to z koniecznością zgłoszenia deklaracji w nowym systemie SIOEO.

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2020-08-10 13:36:13

11 sierpnia 2020 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali gimnastycznej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 12 sierpnia  dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 11 sierpnia 2020 r., absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę gimnastyczną bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:
1. klasa A, klasa B, klasa C01;
2. klasa C02-C29, klasa D, klasa E01-E12;
3.klasa E13-E30, klasa F, klasa G01-G23;
4.klasa G24, klasa H, klasa I oraz absolwenci z ubiegłych lat.

Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).

Szkoła przygotowana na egzaminy maturalne


Matura 2024 2020-06-05 14:04:42

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi przejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną. Realizując wytyczne GIS i MZ opublikowaliśmy w zakładce MATURA wszelkie informacje, z którymi musicie się zapoznać. Bardzo ważne jest sprawdzenie wejść do szkoły na poszczególne dni, ponieważ będą otwarte tylko wskazane drzwi wejściowe.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości i maseczki/przyłbicy. W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Do zobaczenia w poniedziałek

Harmonogram egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG w OKE Kraków


Matura 2024 2020-06-01 14:22:29

Informujemy tegorocznych absolwentów, że pełne harmonogramy egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG zostały przekazane wychowawcom klas.

Absotwentów z ubiegłych lat prosimy o odebranie harmogogramu i hasła dostępu do systemu OBIEG w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00. Informację o harmonogramie w wyjątkowych sytuacjach można uzyskać telefonicznie (15 842 69 45).

Lista zdających - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


Matura 2024 2020-06-01 19:11:01

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 3 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


Lista zdających - język angielski


Matura 2024 2020-06-04 20:40:14

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane drogi 5 wejść do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - język angielski


Lista zdających - j.polski, matematyka


Matura 2024 2020-06-01 20:30:17

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 4 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. Dla zobrazowania przejścia na salę egzaminacyjną zostały nagrane krótki filmy instruktażowe. Zachęcamy do ich obejrzenia. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne
z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - j.polski, matematyka


Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego


Matura 2024 2020-06-04 21:02:09

Na naszej stronie internetowej w zakładce MATURY będą na bieżąco publikowane informacje dotyczące matury 2020. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego zdający są zobowiązani do zapoznania się  z informacjami: Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19.
Załącznik nr 1 Wejścia uczniów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ. 

Listy zdających zamieszczone w załączniku nr 1 będą opublikowane w dniu 1 czerwca. Jednocześnie informujemy, że listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego.

Pełne harmonogramy dla maturzystów zostały przekazane wychowawcom klas. 

Informacja dla maturzystów


Matura 2024 2020-05-28 13:00:33

Przypominamy zdającym, którzy ze względów zdrowotnych (zaświadczenie lekarskie) nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką w przestrzeni publicznej, mogą nosić przyłbicę. Jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji zaświadczenie lekarskie muszą dostarczyć do dyrekcji szkoły najpóźniej do 29.05.2020 r.

Zdający, którzy cierpią na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie muszą do dnia rozpoczęcia egzaminu poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły. Wiedza ta pozwoli nie interpretować w/w objawów, jako objawów „niepokojących”.

Zachęcamy maturzystów do śledzenia informacji publikowanych na bieżąco na stronie internetowej Okręgowej Komiscji Egzaminacyjnej.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.


Matura 2024 2020-05-28 13:00:45

19 maja na stronie internetowej MEN zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r.  . Zainteresowani mogą odczytać tam procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. 

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z opublikowanymi informacjami na stronie MEN.

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności