Kategoria: Dla ucznia

Etykieta wśród maturzystów


Dla ucznia 2020-10-12 11:19:23

W październiku/listopadzie odbędą się warsztaty dla klas maturalnych „Etykieta wśród maturzystów” prowadzone przez p. M. Wiatrowicza w sali lekcyjnej klasy.

Cele warsztatów  to m.in.

 • Zapoznanie z zasadami dress codu, ze szczególnym uwzględnieniem studniówki, egzaminu maturalnego;
 • Zapoznanie z  zasadami etykiety spotkań (zapraszanie, powitania, precedencja, autoprezentacja, tytułowanie, podejmowanie gości,  itd.);
 • Zapoznanie z zasadami zachowania przy stole;
 • Omówienie niuansów dobrego wychowania;
 • Uczulenie na gafy i sposoby wybrnięcia z trudnych sytuacji.

Nr lekcji

Godzina lekcyjna

Poniedziałek
19.10

Wtorek
20.10

Środa
21.10

Piątek
23.10

5

10:55-11:40

3h s.26

 

3e s.19

 

6

11:50-12:35

3h s. 26

 

3e s.19

3b s. 51

7

12:45-13:30

 

3f s.39

 

3b s. 51

8

13:40-14:25

 

3f s.39

   

 

Nr lekcji

Godzina lekcyjna

Poniedziałek
9.11

Wtorek
10.11

Piątek
13.11

3

8:55- 9:40

 

3c s. 29

3i s. 48

4

9:50-10:35

3a s.40

3c s.29

3i s. 48

5

10:55-11:40

3a  s.40

3g s.10

 

6

11:50-12:35

 

3g s.10

3d s. 11

7

12:45-13:30

   

3d  s. 11

Zdjęcia klasowe


Dla ucznia 2020-10-09 17:55:03

Dnia 12 października ( poniedziałek) wykonywane będą zdjęcia klasowe przez firmę, która dbać będzie o bezpieczeństwo w tym specyficznym dla wszystkich czasie.
Mając na uwadze te kwestię wprowadziła możliwość wykonywania zdjęć klasowych z przenośnego, składanego podestu z wysokości z tzw. ‘’lotu ptaka’’. Można je będzie wykonać na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej. Takie rozwiązanie daje możliwość zachowania dystansu pomiędzy uczniami a fotografem. Umożliwia to także zrobienie zdjęć klasom w grupie rozproszonej.
 

Dodatkowe zajęcia dla maturzystów


Dla ucznia 2020-10-07 07:59:29

Spełniając oczekiwania tegorocznych maturzystów, po złożeniu ich pisemnych deklaracji, zostały zorganizowane za zgodą organu prowadzącego „godziny dodatkowe” prowadzone poprzez nauczycieli przedmiotów maturalnych.
Zajęcia te dla uczniów będą obowiązkowe.  Uczeń musi uczestniczyć w jednych wybranych przez siebie zajęciach (wg deklaracji złożonej w sekretariacie).  Deklaracja uczniów złożona w sekretariacie jest dla nich wiążąca.

Od 7.10.2020 r. wychowawca zaznaczy w dzienniku tylko jeden przedmiot wg deklaracji, z którego ocena będzie  brana pod uwagę do średniej ocen. Każda zmiana musi być zgłoszona i zaakceptowana do p. dyrektor M.Maczkowskiej.

Celem zajęć  jest lepsze przygotowania do egzaminu maturalnego. Zajęcia te powinny mieć na celu:

 • Zapoznanie uczniów z typami zadań maturalnych
 • Zapoznanie uczniów z techniką rozwiązywania zadań maturalnych
 • Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych zgodnych ze standardami wymagań
 • Praca z arkuszami egzaminacyjnymi

W środy o godz. 8.00. będą odbywać się zajęcia z matematyki i chemii, a w czwartki z pozostałych przedmiotów.

Nowy plan lekcji


Dla ucznia 2020-10-02 09:04:42

Informujemy, że od 5. 10. (poniedziałek) będzie obowiązywać nowy plan lekcji. Nowy plan jest opublikowany na stronie szkoły.
Prosimy uczniów o sprawdzenie zmian.

Informacja o nauczaniu zdalnym


Dla ucznia 2020-10-01 15:29:33

W związku z jednym potwierdzonym przypadkiem zarażenia wirusem COVID 19  w jednej z klas, w uzgodnieniu ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, pozostali zdrowi uczniowie pozostają na nauczaniu zdalnym. Nauczyciele, którzy byli w kontakcie również nauczają zdalnie.  Kwarantanna dla wyżej wymienionych osób jest środkiem zastosowanym jako środek profilaktyczny.

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021


Dla ucznia 2020-09-15 12:57:25

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic. 

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września 2020 r.

 W zasadach naboru wniosków wprowadzono kilka istotnych zmian, w porównaniu do poprzednich lat szkolnych. Do najważniejszych należy:

 • podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-c,
 • ograniczenie kryterium co najmniej 150% punktów z egzaminu ósmoklasisty do uczniów klas I liceum. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku spełniać.

 Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl.

Kiermasz podręczników 2020


Dla ucznia 2020-09-09 14:09:55

W piątek (11.09.) na przerwach odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych dla uczniów klas po szkole gimnazjalnej i uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej.

Sprzedających i kupujących zapraszamy na plac przy hali sportowej od 9.00 do 13.30.  Wykaz obowiązujących podręczników jest opublikowany na naszej stronie internetowej

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy o szczególną uwagę przy wyborze kupowanego podręcznika. W przypadku kilku propozycji podręczników z języków obcych właściwy podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Zmiana podziału godzin od poniedziałku 7.09. 2020 r.


Dla ucznia 2020-09-06 15:19:38

Drodzy uczniowie
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami  w planie lekcji. Nowy plan jest opublikowany na stronie szkoły.  Zmieniony plan będzie  obowiąztwać  od  poniedziałku 7.09. 2020 r.

PLAN PRZERW DLA UCZNIÓW


Dla ucznia 2020-09-01 22:22:06

Uczniowie na przerwy wychodzą z sal, w których odbywają lekcje w określonym porządku. Na pozostałych przerwach pozostają w przydzielonej sali. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 Jeżeli klasa w planie lekcji ma  dwugodzinny blok przedmiotowy, nauczyciel prowadzący zajęcia może zdecydować w którym momencie zrobi przerwę i pozwoli uczniom wyjść z klasy na przerwę.

PLAN PRZERW DLA UCZNIÓW można sprawdzić TUTAJ

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19


Dla ucznia 2020-08-30 18:35:44

Każdy uczeń przed przyjściem do szkoły  jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem bezpieczeństwa przebywania
w budynku szkoły. Niniejszy regulamin ma na celu zminimalizowanie potencjalnego zarażenia się wirusem Covid 19 przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Jego sumienne przestrzeganie, będzie nie tylko wyrazem dojrzałości odpowiedzialności i dbałości wszystkich osób, które na co dzień spotykają się
w szkolnej przestrzeni, o nasze zdrowie, ale także zdrowie tych, których po powrocie ze szkoły spotykamy w domu.

Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19 obowiązujący na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od 1 września 2020r. został dodatkowo opublikowany w zakładce O szkole-Dokumenty.

Uczniowie I LO im. KEN w szczególności powinni pamiętać, że:

 1. Do szkoły nie może wejść uczeń, który jest chory, przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wykazuje objawy chorobowe m.in. kaszel, duszność i mają podwyższoną temperaturę.
 2. Przy wejściach do szkoły znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, z którego uczeń obowiązany jest skorzystać  wchodząc do szkoły.
 3. Po wejściu do szkoły z zewnątrz, należy zachować środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  1. zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  2. zakrycie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych poza klasami lekcyjnymi, takimi jak: korytarze, szatnie, łazienki, sklepik szkolny,
  3. obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  4. ograniczone przemieszczanie się po szkole.

Dodatkowo Uczniowie:

 1. Uczniowie wchodzą i wychodzą do i ze szkoły czterema wyznaczonymi wejściami, opisanymi w załączniku nr 1 Regulaminu.
 2. Uczniowie korzystają z dwóch pomieszczeń szatni szkolnej. Dokładne przypisanie klasy do szatni zostało opisane w załączniku nr 1 Regulaminu.
 3. W każdej klasie znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk i do powierzchni.
 4. Uczniowie na przerwy wychodzą z sal, w których odbywają lekcje w określonym porządku opisanym w załączniku nr 2 (klasy pierwsze i drugie (A, B, C, D, E,  F, G, H) na 1, 3, 5 i 7 przerwie, klasy drugie (AG, BG, CG, DG, EG,  FG, GG, HG) i trzecie na 2, 4, 6 przerwie. Jeżeli klasa w planie lekcji ma  dwugodzinny blok przedmiotowy, nauczyciel prowadzący zajęcia może zdecydować w którym momencie zrobi przerwę i pozwoli uczniom wyjść z klasy na przerwę).
 5. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 6. Lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą w miarę możliwości poza budynkiem szkoły lub w pojedynczych grupach na obiektach sportowych z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie będą prowadzone zajęcia z gier kontaktowych.
 7. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczniowie przemieszczają się po korytarzu szkolnym po prawej stronie.
 9. Uczeń korzystający z kredy do zapisywania treści na tablicy, korzysta z niej owijając ją w papier, który następnie wyrzuca.
 10. Uczeń korzystający z pisaków jednorazowych, po ich użyciu dezynfekuje je za pomocą płynu odkażającego i odkłada na właściwe miejsce.
 11. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 12. Zachęca się uczniów do dbania o higienę i czystość pozostawianych po sobie miejsc zwłaszcza ławek, krzeseł poprzez ich samodzielne zdezynfekowanie.
Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności