Procedury

Wypełnianie deklaracji maturalnej
  1. Uczniowie klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli , wypełniają deklarację wstępną korzystając z witryny internetowej http://vulcan.edu.pl zakładka dla rodziców
  2. Szczegółowa instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej
  3. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb,dostarczając bezpośrednio do sekretariatu szkoły opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie
  4. Absolwenci lat ubiegłych mogą składać deklaracje do 7 lutego 2020 r. w szkole. Proszę zgłaszać się przed ostatecznym terminem.
  5. Jeżeli absolwent chce przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole wraz z deklaracją składa załącznik 2 (w tym przypadku termin składania deklaracji do 31 grudnia 2020 r.)
  6. Absolwent przystępujący po raz trzeci do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz absolwent, który przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu, który w poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale do niego nie przystąpił, ponosi opłatę za egzamin maturalny.Opłatę należy wnieść w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2004/2005 - 2018/2019 codziennie w godzinach 8.00-14.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2020 roku.

Aktualności