Procedury

Wypełnianie deklaracji maturalnej

1.Uczniowie klas czwartych I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli , wypełniają deklarację wstępną w systemie Zintegrowanego Interfejsu użytkownika na stronie https://ziu.gov.pl/login.
Jak wypełnić deklarację?:

  • Zaloguj się na https://ziu.gov.pl/login.  Wpisz swój login, który otrzymałeś od Dyrektora szkoły. Przekazane dane do logowania w serwisie ZIU  zawierają informacje: Login, Hasło, Adres serwisu, Kod zdającego, Data wydruku.
KROK 1
KROK 2
KROK 3
KROK4
KROK 5
KROK 6

 

2. Po wypełnieniu e-deklaracji należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać. Następnie przynieść do szkoły do  przedstawiciela klasy (przewodniczącego) wydrukowane i podpisane dwa egzamplarze deklaracji. 

3. Przedstawiciel klasy przekaże podpisane deklaracje do sekretariatu szkoły. Jeden egzemplarz zostanie w sekreteriacie do czasu składania deklaracji ostatecznej, a drugi zostanie oddzany maturzyście z potwierdzeniem przyjęcia deklaracji wstępnej. 

4. Zakończenie składania deklaracji maturalnych do  24.01.2024 r. (śr) przed feriami– (uczniowie klas maturalnych) (nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego - § 61 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).  

   Przedstawiciel klasy przekaże podpisane deklaracje ostateczne do sekretariatu szkoły tylko tych uczniów, który wprowadzali zmiany w deklaracji wstepnej. Dla tych uczniów, którzy nie dostarczą deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna będzie obowiązująca. Jeden egzemplarz deklaracji ostatecznej zostanie w sekreteriacie, a drugi zostanie oddzany maturzyście z potwierdzeniem przyjęcia deklaracji ostatecznej. 

Informacje dodatkowe

  1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb,dostarczając bezpośrednio do sekretariatu szkoły opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie
  2. Absolwenci lat ubiegłych mogą składać deklaracje do 7 lutego 2024 r. w szkole. Proszę zgłaszać się przed ostatecznym terminem.
  3. Jeżeli absolwent chce przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole wraz z deklaracją składa załącznik 2 (w tym przypadku termin składania deklaracji do 31 grudnia 2023 r.)
  4. Absolwent przystępujący po raz trzeci do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz absolwent, który przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu, który w poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale do niego nie przystąpił, ponosi opłatę za egzamin maturalny.Opłatę należy wnieść w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Wozek inwalidzki
Aktualności