Dla ucznia

Drodzy uczniowie

W ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw w 2020 r. za rok 2019 zajęliśmy 7. miejsce w województwie podkarpackim i 1 miejsce w Stalowej Woli w rankingu olimpiad przedmiotowych i 175 w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2020

W 2020 roku absolwenci  I  Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji  Edukacji Narodowej w Stalowej Woli najlepiej w naszym mieście i powiecie zdali egzamin maturalny. Okazaliśmy się najlepsi pod względem zdawalności egzaminu. Na kolejnych miejscach znalazły się : Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 2,  Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące.  Nasi maturzyści uzyskali również najwyższe średnie wyniki w Stalowej Woli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki), a  z przedmiotów rozszerzonych uzyskali najwyższe średnie wyniki z matematyki, fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego, WOS, historii, j. polskiego, geografii, j. rosyjskiego.

Co roku ok. 90% naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych z czego ok. 80% na renomowanych uczelniach państwowych.

LEKCJE HYBRYDOWE - logowanie


Dla ucznia 2020-10-17 12:24:34

Informacje o sposobie logowania na lekcje hybrydowe został przesłany wiadomością w dzienniku.

PRZYKŁAD LOGOWANIA NA PONIEDZIAŁEK został opublikowany TUTAJ. Plik można otworzyć wpisując hasło podane w wiadomości przesłanej przez dziennik.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


Dla ucznia 2020-10-15 06:22:16

Dzień 14 października co roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich ludzi, którzy związani są z pracą w oświacie. Dla nas nauczycieli, pracowników oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, jest to również święto naszego patrona, którego imię nosimy już od 1973 r. Święto to bowiem nawiązuje bezpośrednio do i osiągnięć instytucji powstałej w 1773 r., która pełniła wówczas rolę pierwszego tradycji ministerstwa oświaty.

W tym roku szkolnym wyjątkowo nie organizujemy dla wszystkich nauczycieli i uczniów uroczystości związanych z obchodami tego święta. Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej uczniowie klasy 2dG i 2bG nagrali film, który będzie wyedytowany w dniu 15 października o godz. 10.00 w salach lekcyjnych. O godz.11.00 zapraszamy uczniów klas pierwszych i przedstawicieli klas drugich na halę gimnastyczną na uroczyste ślubowanie. 

Jednocześnie przypominamy, że dzień 14. 10. 2020 r. zgodnie z zapisem Art. 74. Karty Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym w dniu tym, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których głównym tematem będą zagadnienia związane z historią KEN i naszej szkoły.

Etykieta wśród maturzystów


Dla ucznia 2020-10-12 11:19:23

W październiku/listopadzie odbędą się warsztaty dla klas maturalnych „Etykieta wśród maturzystów” prowadzone przez p. M. Wiatrowicza w sali lekcyjnej klasy.

Cele warsztatów  to m.in.

 • Zapoznanie z zasadami dress codu, ze szczególnym uwzględnieniem studniówki, egzaminu maturalnego;
 • Zapoznanie z  zasadami etykiety spotkań (zapraszanie, powitania, precedencja, autoprezentacja, tytułowanie, podejmowanie gości,  itd.);
 • Zapoznanie z zasadami zachowania przy stole;
 • Omówienie niuansów dobrego wychowania;
 • Uczulenie na gafy i sposoby wybrnięcia z trudnych sytuacji.

Nr lekcji

Godzina lekcyjna

Poniedziałek
19.10

Wtorek
20.10

Środa
21.10

Piątek
23.10

5

10:55-11:40

3h s.26

 

3e s.19

 

6

11:50-12:35

3h s. 26

 

3e s.19

3b s. 51

7

12:45-13:30

 

3f s.39

 

3b s. 51

8

13:40-14:25

 

3f s.39

   

 

Nr lekcji

Godzina lekcyjna

Poniedziałek
9.11

Wtorek
10.11

Piątek
13.11

3

8:55- 9:40

 

3c s. 29

3i s. 48

4

9:50-10:35

3a s.40

3c s.29

3i s. 48

5

10:55-11:40

3a  s.40

3g s.10

 

6

11:50-12:35

 

3g s.10

3d s. 11

7

12:45-13:30

   

3d  s. 11

Zdjęcia klasowe


Dla ucznia 2020-10-09 17:55:03

Dnia 12 października ( poniedziałek) wykonywane będą zdjęcia klasowe przez firmę, która dbać będzie o bezpieczeństwo w tym specyficznym dla wszystkich czasie.
Mając na uwadze te kwestię wprowadziła możliwość wykonywania zdjęć klasowych z przenośnego, składanego podestu z wysokości z tzw. ‘’lotu ptaka’’. Można je będzie wykonać na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej. Takie rozwiązanie daje możliwość zachowania dystansu pomiędzy uczniami a fotografem. Umożliwia to także zrobienie zdjęć klasom w grupie rozproszonej.
 

Dodatkowe zajęcia dla maturzystów


Dla ucznia 2020-10-07 07:59:29

Spełniając oczekiwania tegorocznych maturzystów, po złożeniu ich pisemnych deklaracji, zostały zorganizowane za zgodą organu prowadzącego „godziny dodatkowe” prowadzone poprzez nauczycieli przedmiotów maturalnych.
Zajęcia te dla uczniów będą obowiązkowe.  Uczeń musi uczestniczyć w jednych wybranych przez siebie zajęciach (wg deklaracji złożonej w sekretariacie).  Deklaracja uczniów złożona w sekretariacie jest dla nich wiążąca.

Od 7.10.2020 r. wychowawca zaznaczy w dzienniku tylko jeden przedmiot wg deklaracji, z którego ocena będzie  brana pod uwagę do średniej ocen. Każda zmiana musi być zgłoszona i zaakceptowana do p. dyrektor M.Maczkowskiej.

Celem zajęć  jest lepsze przygotowania do egzaminu maturalnego. Zajęcia te powinny mieć na celu:

 • Zapoznanie uczniów z typami zadań maturalnych
 • Zapoznanie uczniów z techniką rozwiązywania zadań maturalnych
 • Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych zgodnych ze standardami wymagań
 • Praca z arkuszami egzaminacyjnymi

W środy o godz. 8.00. będą odbywać się zajęcia z matematyki i chemii, a w czwartki z pozostałych przedmiotów.

Nowy plan lekcji


Dla ucznia 2020-10-02 09:04:42

Informujemy, że od 5. 10. (poniedziałek) będzie obowiązywać nowy plan lekcji. Nowy plan jest opublikowany na stronie szkoły.
Prosimy uczniów o sprawdzenie zmian.

Informacja o nauczaniu zdalnym


Dla ucznia 2020-10-01 15:29:33

W związku z jednym potwierdzonym przypadkiem zarażenia wirusem COVID 19  w jednej z klas, w uzgodnieniu ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, pozostali zdrowi uczniowie pozostają na nauczaniu zdalnym. Nauczyciele, którzy byli w kontakcie również nauczają zdalnie.  Kwarantanna dla wyżej wymienionych osób jest środkiem zastosowanym jako środek profilaktyczny.

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021


Dla ucznia 2020-09-15 12:57:25

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic. 

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września 2020 r.

 W zasadach naboru wniosków wprowadzono kilka istotnych zmian, w porównaniu do poprzednich lat szkolnych. Do najważniejszych należy:

 • podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-c,
 • ograniczenie kryterium co najmniej 150% punktów z egzaminu ósmoklasisty do uczniów klas I liceum. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku spełniać.

 Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl.

Kiermasz podręczników 2020


Dla ucznia 2020-09-09 14:09:55

W piątek (11.09.) na przerwach odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych dla uczniów klas po szkole gimnazjalnej i uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej.

Sprzedających i kupujących zapraszamy na plac przy hali sportowej od 9.00 do 13.30.  Wykaz obowiązujących podręczników jest opublikowany na naszej stronie internetowej

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy o szczególną uwagę przy wyborze kupowanego podręcznika. W przypadku kilku propozycji podręczników z języków obcych właściwy podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Zmiana podziału godzin od poniedziałku 7.09. 2020 r.


Dla ucznia 2020-09-06 15:19:38

Drodzy uczniowie
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami  w planie lekcji. Nowy plan jest opublikowany na stronie szkoły.  Zmieniony plan będzie  obowiąztwać  od  poniedziałku 7.09. 2020 r.

PLAN PRZERW DLA UCZNIÓW


Dla ucznia 2020-09-01 22:22:06

Uczniowie na przerwy wychodzą z sal, w których odbywają lekcje w określonym porządku. Na pozostałych przerwach pozostają w przydzielonej sali. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 Jeżeli klasa w planie lekcji ma  dwugodzinny blok przedmiotowy, nauczyciel prowadzący zajęcia może zdecydować w którym momencie zrobi przerwę i pozwoli uczniom wyjść z klasy na przerwę.

PLAN PRZERW DLA UCZNIÓW można sprawdzić TUTAJ

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19


Dla ucznia 2020-08-30 18:35:44

Każdy uczeń przed przyjściem do szkoły  jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem bezpieczeństwa przebywania
w budynku szkoły. Niniejszy regulamin ma na celu zminimalizowanie potencjalnego zarażenia się wirusem Covid 19 przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Jego sumienne przestrzeganie, będzie nie tylko wyrazem dojrzałości odpowiedzialności i dbałości wszystkich osób, które na co dzień spotykają się
w szkolnej przestrzeni, o nasze zdrowie, ale także zdrowie tych, których po powrocie ze szkoły spotykamy w domu.

Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19 obowiązujący na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od 1 września 2020r. został dodatkowo opublikowany w zakładce O szkole-Dokumenty.

Uczniowie I LO im. KEN w szczególności powinni pamiętać, że:

 1. Do szkoły nie może wejść uczeń, który jest chory, przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wykazuje objawy chorobowe m.in. kaszel, duszność i mają podwyższoną temperaturę.
 2. Przy wejściach do szkoły znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, z którego uczeń obowiązany jest skorzystać  wchodząc do szkoły.
 3. Po wejściu do szkoły z zewnątrz, należy zachować środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  1. zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  2. zakrycie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych poza klasami lekcyjnymi, takimi jak: korytarze, szatnie, łazienki, sklepik szkolny,
  3. obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  4. ograniczone przemieszczanie się po szkole.

Dodatkowo Uczniowie:

 1. Uczniowie wchodzą i wychodzą do i ze szkoły czterema wyznaczonymi wejściami, opisanymi w załączniku nr 1 Regulaminu.
 2. Uczniowie korzystają z dwóch pomieszczeń szatni szkolnej. Dokładne przypisanie klasy do szatni zostało opisane w załączniku nr 1 Regulaminu.
 3. W każdej klasie znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk i do powierzchni.
 4. Uczniowie na przerwy wychodzą z sal, w których odbywają lekcje w określonym porządku opisanym w załączniku nr 2 (klasy pierwsze i drugie (A, B, C, D, E,  F, G, H) na 1, 3, 5 i 7 przerwie, klasy drugie (AG, BG, CG, DG, EG,  FG, GG, HG) i trzecie na 2, 4, 6 przerwie. Jeżeli klasa w planie lekcji ma  dwugodzinny blok przedmiotowy, nauczyciel prowadzący zajęcia może zdecydować w którym momencie zrobi przerwę i pozwoli uczniom wyjść z klasy na przerwę).
 5. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 6. Lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą w miarę możliwości poza budynkiem szkoły lub w pojedynczych grupach na obiektach sportowych z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie będą prowadzone zajęcia z gier kontaktowych.
 7. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczniowie przemieszczają się po korytarzu szkolnym po prawej stronie.
 9. Uczeń korzystający z kredy do zapisywania treści na tablicy, korzysta z niej owijając ją w papier, który następnie wyrzuca.
 10. Uczeń korzystający z pisaków jednorazowych, po ich użyciu dezynfekuje je za pomocą płynu odkażającego i odkłada na właściwe miejsce.
 11. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 12. Zachęca się uczniów do dbania o higienę i czystość pozostawianych po sobie miejsc zwłaszcza ławek, krzeseł poprzez ich samodzielne zdezynfekowanie.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021


Dla ucznia 2020-08-26 12:15:25

We wtorek 1 września o godz. 11 00 zapraszamy uczniów klas pierwszych na spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami, które odbędzie się na hali gimnastycznej. Prosimy uczniów o wchodzenie na halę bezpośrednim wejściem od strony parkingu i zajmowanie wyznaczonych miejsc.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów klas drugich i trzecich zainaugurują spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Uczniów klas drugich zapraszamy o godz. 8.00, zaś uczniów klas trzecich o godz. 10.15.

TUTAJ publikujemy wykaz klas ze wskazaniem sal na spotkanie z wychowawcami. Prosimy wchodzić do sal na I piętrze wejściem do szkoły od strony parkingu, na II piętro wejściem głównym do szkoły, a do sal na parterze wejściem od strony parkingu przy kserokopiarce. 

Na spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń. Uczeń, nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 O godzinie 9.00  w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się msza św. celebrowana przez naszych katechetów.

 

Każda osoba przed przyjściem do szkoły (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, rodzic, osoby trzecie)  jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem bezpieczeństwa przebywania w budynku szkoły, który będzie opublikowany na stornie internetowej szkoły w dniu 31.08.2020 r.  Niniejszy regulamin ma na celu zminimalizowanie potencjalnego zarażenia się wirusem Covid 19 przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Jego sumienne przestrzeganie będzie nie tylko wyrazem dojrzałości, odpowiedzialności i dbałości wszystkich osób, które na co dzień spotykają się w szkolnej przestrzeni, o nasze zdrowie, ale także zdrowie tych, których po powrocie ze szkoły spotykamy w domu.

 

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 r.


Dla ucznia 2020-08-12 16:00:39

NASI MATURZYŚCI NAJLEPSI!

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie, absolwenci  I  Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji  Edukacji Narodowej w Stalowej Woli,  najlepiej w naszym mieście i powiecie zdali egzamin maturalny.

Okazaliśmy się najlepsi pod względem zdawalności egzaminu. Poniżej zdawalność uzyskana przez najlepsze licea w naszym mieście w kolejności uzyskanych wyników:

 1. I  Liceum Ogólnokształcące im. KEN              96,75                             

 2. Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 2                   94,12                             

 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące                   90,91                             

 4. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące          89,95                

Nasi maturzyści uzyskali w Stalowej Woli również najwyższe średnie wyniki ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki).

Z przedmiotów rozszerzonych uzyskaliśmy najwyższe średnie wyniki z: matematyki, fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego, WOS, historii, j. polskiego, geografii, j. rosyjskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze oficjalnymi wynikami na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie :

 • Średnie wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w sesji głównej 2020 roku – TUTAJ  
 • Średnie wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych zdawanych w sesji głównej 2020 roku - TUTAJ

GRATULUJEMY ABSOLWENTOM I ŻYCZYMY POWODZENIA W REKRUTACJI NA STUDIA !

Rekrutacja


Dla ucznia 2020-08-12 11:22:06

Drodzy Pierwszoklasiści,

Od jutra, tj. 13.08.2020 do 18.08.2020 r. czekamy na Wasze przybycie z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i  z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz z podpisanymi 2 zdjęciami legitymacyjnymi (klasa, imię i nazwisko). Złożenie wymienionych dokumentów jest warunkiem przyjęcia do szkoły.

Jednocześnie prosimy o pobranie i wypełnienie „Deklaracji dotyczącej woli uczestnictwa niepełnoletniego ucznia w zajęciach z religii w roku szkolnym 2020/2021 i latach następnych”. Deklaracja jest opublikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE - Dokumenty - Dokumenty szkolne  lub dostępna w punkcie rekrutacji w szkole.  Deklarację należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły są opublikowane systemie elektronicznego naboru systemu Vulcan (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat) oraz na listach udostępnionych przy wejściu głównym do szkoły.

Deklaracja rodzica dotycząca woli uczestnictwa ucznia klasy pierwszej w zajęciach z religii w roku szkolnym 2020/2021 i latach następnych - wersja .docx

Deklaracja rodzica dotycząca woli uczestnictwa ucznia klasy pierwszej w zajęciach z religii w roku szkolnym 2020/2021 i latach następnych - wersja .pdf

Podręczniki na rok szkolny 2020/21


Dla ucznia 2020-07-30 12:47:17

Informujemy, że na naszej stronie w zakładce o SZKOLE- Dokumenty-Dokumenty szkolne został opublikowany spis podręczników dla uczniów naszej szkoły.

Jednocześnie prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie sprzedaży podręczników z ubiegłego roku szkolnego. W związku z reformą w szkolnictwie i  pandemią, rozkłady tematów lekcji i realizacja programów nauczania nie są tożsame z zakończeniem roku szkolnego. Niektóre podręczniki będą aktualne w kolejnym roku szkolnym. 

Zakończenie roku szkolnego


Dla ucznia 2020-06-22 23:26:22

W piątek 26 czerwca na platformie Google Meet odbędzie się spotkanie wychowawców z uczniami z okazji zakończenia nauki. Zapraszamy o godz. 8.00 uczniów klas drugich i pierwszych po gimnazjum oraz o godz. 11.00 uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej.

O godzinie 9.00  w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się msza św. celebrowana przez naszych katechetów. 

W tym dniu uczniowie będą mogli odebrać świadectwa od wychowawcy w ściśle określonym czasie i wyznaczonej sali lekcyjnej. Uczniowie  wchodząc do szkoły muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mieć zakryte usta       i nos (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Po wejściu do szkoły i przed wejściem do sali muszą zdezynfekować ręce.
Zgłoszenie się uczniów po odbiór świadectw w dniu 26.06.2020 r. nie jest obowiązkowe.  W innych dniach zapraszamy  do sekretariatu szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. do godziny 15-tej. 

TUTAJ publikujemy wykaz klas ze wskazaniem sal i godziny odbioru świadectw. Prosimy wchodzić do sal na I piętrze wejściem do szkoły od strony parkingu, na II piętro wejściem głównym do szkoły, a do sal na parterze wejściem od strony parkingu przy kserokopiarce. 

 

 

Organizacja pracy szkoły do 28 czerwca br.


Dla ucznia 2020-06-04 18:48:04

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania I LO im. KEN w Stalowej Woli w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniu 03.06.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Do 28 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się nadal odbywać na odległość.


Wydawanie świadectw maturalnych


Dla ucznia 2020-06-04 16:32:11

Informujemy, że w poniedziałek i we wtorek (8,9 czerwca) od godz. 11.30 do 13.30 wychowawcy klas będą wydawać świadectwa  maturalne. Maturzyści w tych dniach będą pisać egzaminy do godz. 11.50. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa prosimy odebranie świadectwa maturalnego.  W innych dniach zapraszamy po odbiór świadectw do sekretariatu szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. do godziny 15-tej (z wyłączeniem czasu trwania egzaminów maturalnych).
 

W dniu 08 czerwca (poniedziałek) zapraszamy maturzystów klas:
3 A do sali 19
3 D do sali 25
3 F do sali 32
3G do sali 23
3I do sali 10

W dniu 09 czerwca (wtorek) zapraszamy maturzystów klas:

3B do sali 10
3C do sali 23
3E do sali 18
3H do sali 32

Proszę pamiętać, że ze względu na wytyczne GIS maturzyści muszą podpisać listy odbioru dokumentów swoim długopisem i podejść do nauczyciela w maseczce/przyłbicy.

Zwrot książek do biblioteki


Dla ucznia 2020-06-04 16:32:30

Zwrot książek

Prosimy uczniów o zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej. Zapraszamy wejściem do szkoły od strony parkingu w godzinach od 8.00-14.00 z wyłączeniem dni 8-15 czerwca 2020 r.

W związku z koniecznością  okresu kwarantanny dla książek, prosimy o dostarczenie ich do szkoły wraz z wcześniej przygotowaną kartką, na której znajdą się informacje:

 • wykaz oddawanych książek,
 • imię, nazwisko i klasa ucznia oddającego książki.

 Po okresie kwarantanny książki zostaną przyjęte do biblioteki.

Wypożyczanie książek

W związku z koniecznością  okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej uczniowie będą mogli z niej korzystać po uprzednim telefonicznym/mailowym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły i poinformowaniu o celu wizyty.  Po przyjęciu przez pracownika szkoły zgłoszenia i po konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem, zostanie wyznaczony przez dyrektora szkoły czas wizyty w najbliższym możliwym terminie, z zachowaniem  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Harmonogram wizyty w bibliotece będzie upowszechniony dla uczniów i rodziców.

Na wyznaczoną przez dyrektora szkoły wizytę uczniowie będą wchodzić do szkoły wejściem od strony parkingu.

 

 


Aktualności