PTG w Stalowej Woli

W naszej szkole mieści się oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.Towarzystwo jest organizacją o charakterze naukowo ? zawodowym, reprezentującą geografów polskich.


Celem działalności jest:
1) działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii,
2) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju,
3) szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym,
4) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków,
5) popierania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i racjonalizatorskich członków Towarzystwa.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
2) podejmowanie podróży i wypraw badawczych oraz wycieczek naukowych w kraju i za granicą,
3) współdziałanie z organami państwowymi, społecznymi i prywatnymi,
4) współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i zawodowymi w kraju i za granicą w zakresie rozwoju nauki, dydaktyki i praktycznych zastosowań geografii; udział w kongresach oraz zjazdach krajowych i
zagranicznych,
5) organizowanie zjazdów, konferencji naukowych, zawodowych i dydaktycznych, kursów i seminariów,
6) organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych oraz stosowanie innych form szerzenia wiedzy geograficznej,
7) wydawanie publikacji naukowych, zawodowych i popularyzacyjnych, prowadzenie wymiany wydawnictw i gromadzenie zbiorów, organizowanie wystaw i przeglądów dorobku naukowego,
8) organizowanie konkursów i olimpiad szkolnych oraz konkursów prac magisterskich i doktorskich w zakresie wiedzy geograficznej i ochrony środowiska,
9) organizowanie i przeprowadzanie fachowego opiniodawstwa dla władz i instytucji i podmiotów gospodarczych,
10) pomoc w pracach studenckich kół naukowych geografii,
11) popieranie krajoznawstwa,
12) rozwijanie działalności przez tworzenie komisji, klubów, zespołów zainteresowań itp.

Wozek inwalidzki
Aktualności